Statut

[tekst jednolity]

STATUT FUNDACJI

FUNDACJA ZASKOCZENI WIEKIEM

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą fundacja Zaskoczeni Wiekiem („Fundacja”) ustanowiona przez: Annę Plucik – Mrożek i Małgorzatę Perl, zwane dalej „Fundatorami” aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Janusza Klejmenta dnia 30.11.2015roku działa na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991, nr 46, poz. 203);

b) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Michałów – Reginów.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów określonych postanowieniami niniejszego Statutu, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja może posiadać oddziały w innych miastach w Polsce oraz za granicą.

§ 6

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami – osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. organizowanie i prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

 2. promowanie i wspomaganie inicjatyw z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

 3. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 4. promocja i upowszechnianie wiedzy w zakresie wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia w profilaktyce chorób, jak również w procesie leczenia chorób przewlekłych.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie, organizowanie i finansowanie programów informacyjnych służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat zdrowia;

 2. organizowanie kampanii prozdrowotnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;

 3. organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, sympozjów i wykładów edukacyjnych;

 4. wydawanie i rozpowszechniane poradników, książek, broszur i folderów edukacyjnych;

 5. nagrywanie filmów edukacyjnych i szkoleniowych promujących aktywność fizyczną i sport;

 6. promowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych na temat fitnessu medycznego w mediach i za pomocą innych środków przekazu;

 7. tworzenie kompleksowych programów aktywności fizycznej skierowanych do grup docelowych – dzieci, kobiet w ciąży, osób z chorobami przelękłymi, po urazach;

 8. współpracę z ekspertami z całego świata w zakresie promocji zdrowia;

 9. udział w badaniach naukowych z zakresu wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia;

 10. działania służące wyrównaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJATEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 złotych, powstały z wpłat założycieli Fundacji.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn oraz spadków i zapisów;

 2. subwencji osób prawnych, organizacji społecznych i gospodarczych w kraju i za granicą oraz osób fizycznych oraz dotacji unijnych;

 3. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz z praw majątkowych

 4. dochody z odsetek bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz dłużnych

 5. prawa i przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację

 6. orzeczone przez sądy nawiązki

 7. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

§ 14

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 15

O ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej, dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów.

§ 15

Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej lub co najmniej 50 000 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej uzyskują, o ile wyrażą na to zgodę, tytuł Sponsora fundacji.

§ 17

Tytuł Sponsora, o którym mowa w paragrafie poprzedzającą, ma charakter osobisty i nie może być przeniesiony na inne osoby.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 18

Organem fundacji jest:

 1. Zarząd;

 2. Rada Fundacji, przy czym powołanie jej może nastąpić po upływie trzech lat od zarejestrowania Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd fundacji składa się od jednego do pięciu członków powoływanych na 3 letnią kadencję.

 2. Członków Zarządu powołują, odwołują i wyznaczają funkcję Prezesa Zarządu i Sekretarza – Fundatorzy.

 3. Członkowie Zarządu mogą być ustanowieni ponownie.

 4. Fundatorom przysługuje prawo odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków w każdym czasie.

§ 20

Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu.

§ 21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu.

§ 22

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji po jej powołaniu. Do czasu powołania Rady Fundacji kompetencje zastrzeżone dla niej w niniejszym Statucie, wykonuje Zarząd, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 27 pkt 3 i 4 niniejszego Statutu.

§ 24

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami oraz wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością przy przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 2. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,

 3. sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji,

 4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

 5. ustalanie regulaminu Biura Fundacji,

 6. tworzenie i znoszenie oddziałów Fundacji,

 7. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura oraz innych osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w Oddziałach Fundacji,

 8. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji,

 9. podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji.

§ 25

 1. Rada Fundacji składa się z trzech członków, w tym jednego Prezesa Rady i jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

 2. Radę Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

 3. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i zwoływane będą z inicjatywy Prezesa Rady.

 4. W posiedzeniach Rady uczestniczą Członkowie Zarządu Fundacji.

§ 26

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków, z tym że do podjęcia ważnej uchwały wymagana jest obecność Prezesa Rady.

§ 27

Do kompetencji Rady Fundacji należą następujące sprawy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Rady,

 2. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 4. badanie rocznych sprawozdań Zarządu i przedstawianie opinii oraz wniosków dotyczących tych sprawozdań.

§ 28

Zarząd może powoływać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z osób, o których mowa w § 18 i 24 niniejszego Statutu.

ROZDZIAL V

ZMIANA STATUT

§ 29

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 2. Jeżeli w Fundacji została ustanowiona Rada Fundacji, uchwała dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę.

 3. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

ROZDZIAL VI

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 30

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 31

Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 32

Decyzje w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, o ile została ona ustanowiona.

§ 33

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 34

Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, o ile została ona ustanowiona.

§ 35

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działanie odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Zarząd Fundacji.

§ 36

Statut niniejszy obowiązuje od dnia zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.